Podmienky ochrany osobných údajov

 

 Podmienky ochrany osobných údajov

 

Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť ALFI Corp., s.r.o., IČO 28587855, so sídlom Provozní 5492/3 722 00 Ostrava - Třebovice (ďalej len: "Prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava - Třebovice
  e-mail: info@alfieco.sk
  telefón: +421 911 844 272 (po-pia 8:00-16:30)
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z, na určité služby informačnej spoločnosti bez objednávky tovaru alebo služieb
 • Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 •  
  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy, poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu, poskytovanie marketingových služieb.
 • Správca nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše práva

 • Podľa podmienok GDPR máte
  právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
  právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
  Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
  právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
  právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 • Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
 • Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • Odoslaním online formulára súhlasíte s týmito podmienkami. Odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.8.2022.